Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISIMA

OBAVIJEST: Dostava potpisanog obrasca o upisu u 1.razred srednje škole (upisnice) - :  16. i 17. 07.2019.g.  od 08:00 – 12:00 sati u uredu pedagoginje

Mrežna stranica Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole nalazi se na sljedećem linku:

PRIJAVA U NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV (UPISI U SREDNJE ŠKOLE)

 

1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2019./2020.?
U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola odnosno ukupno 10 obrazovnih programa.

2) Na koji način se prijavljujem za upis u I. razred srednje škole?
Za upis u I. razred srednje škole, odnosno u obrazovne programe kandidati se prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr.

3) Gdje mogu provjeriti uvjete i detalje o postupku za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.?
Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2019./2020. propisuje se okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upise te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Navedeni dokument donijet će ministar znanosti, obrazovanja i sporta. Nakon donošenja navedenoga dokumenta, škole će objaviti natječaj za upis i to objedinjeno po županijama ili skupinama županija. Osim u natječaju, svi podaci bit će dostupni i na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

4) Na koji način će mi se vrednovati rezultati postignuti tijekom prethodnoga obrazovanja?
Prema odredbama točke IV. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2019./2020., za upis u I. razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju zajednički, poseban i dodatni element, odnosno:
Zajednički element:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;
 • za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik;

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

 • za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz priloženoga Popisa predmeta posebno važnih za upis).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova:
Poseban element:

 • sposobnosti i darovitosti.

Dodatni element:

 • uspjeh kandidata u otežanim uvjetima obrazovanja.


5) Mogu li srednje škole mijenjati uvjete za upis tijekom upisnoga postupka?
Ne, jer jednom utvrđeni uvjeti za prijavu i upis obvezno se primjenjuju tijekom cijeloga upisnog postupka.

6) Kada se utvrđuje konačni broj bodova koje sam stekao/-la po svim osnovama vrednovanja?
Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u otežanim uvjetima obrazovanja). Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole na www.upisi.hr .

7) Imam li pravo na izravan upis u srednju školu ako sam zadnja dva razreda osnovnoga obrazovanja završio u Republici Hrvatskoj, a ostala u inozemstvu?
Ne. Pravo na izravni upis u srednju školu, bez vrednovanja postignutoga uspjeha u osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju posebne sposobnosti, za koje je potrebno položiti navedenu provjeru, imaju samo kandidati koji su se najmanje dva od posljednja tri razreda prethodnoga obrazovanja obrazovali u inozemstvu.

8) Na koji način će se upisivati kandidati u razredne odjele za sportaše?
Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja iz točke IV. iste Odluke ostvare minimalni bodovni prag za upis u gimnazije odnosno druge vrste četverogodišnjih srednjih škola te prilože potvrdu odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza o sportskomu postignuću.

9) Ako sam, uz osnovnu školu, pohađao/-la i 4 godine glazbene škole, hoću li dobiti dodatne bodove za to?
Ne, već kandidatima koji su završili osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene škole ili četiri razreda osnovne plesne škole, koje imaju odobrenje za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljuju se dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe. Naime, sukladno članku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11) osnovno glazbeno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu u šestogodišnjem trajanju, a osnovno plesno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju, i stoga je naglasak stavljen na završetak, a ne na samo pohađanje umjetničkih škola.

10) Boduje li se učenje drugoga stranog jezika u osnovnoj školi?
Da, jer prema odredbama točke X. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2019./2020., kandidatima se vrednuje ako su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili drugi strani jezik, s jednim dodatnim bodom za upis u sve obrazovne programe. Osim navedenoga, ako je kandidat učio najmanje četiri godine jedan od klasičnih jezika, onda će mu se to dodatno vrednovati s jednim bodom za upis u jezične i klasične gimnazijske programe.

11) Kada umjetničke škole provode posebnu provjeru darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza?
Nakon donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2019./2020., umjetničke škole će provjeru darovitosti javno oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja tako da to bude dostupno svim zainteresiranim kandidatima. Osim navedenoga, svi podaci bit će dostupni i na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

12) S obzirom da sam osvojio/-la prvo/drugo/treće mjesto na državnom/međunarodnom natjecanju, u kojoj školi imam pravo izravnog upisa?
Pravo izravnog upisa imaju učenici koji su osvojili prvo mjesto kao pojedinac u 7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja i to na natjecanjima iz znanja iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranoga jezika te tri nastavna predmeta posebno važna za upis iz Popisa predmeta posebno značajnih za upis), iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja u znanju iz gore navedenih predmeta posebno značajnih za upis. To pravo ostvaruju pod uvjetom da prijeđu minimalni bodovni prag za upis te zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

13) Ako sam osvojio/-la prvo/drugo/treće mjesto na državnom/međunarodnom natjecanju, u kojoj školi imam pravo na dodatne bodove?
Da, pravo na dodatne bodove imaju kandidati na sljedeći način:

Vrsta natjecanja Opis Broj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja
Državna/međunarodna natjecanja Prvo osvojeno mjesto kao pojedinac u 5. ili 6. razredu osnovnog obrazovanja 3 boda
Prvo osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja 3 boda
Drugo osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja 2 boda
Treće osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja 1 bod


14) Ako sam osvojio/-la mjesta na različitim natjecanjima iz znanja i u sportu, je li mi se bodovi kumulativno dodaju?
Ne. Kandidatu, koji je sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta ili razina (navedenih u točkama XI. i XII.) vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

15) Ako sam osvojio/-la prvo/drugo/treće mjesto na državnom/međunarodnom sportskom natjecanju kao član nacionalnog sportskog saveza, je li ostvarujem pravo na dodatne bodove?
Ne, kandidatima se vrjednuju isključivo rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, pod nadzorom stručnih povjerenstava Hrvatskoga školskog športskog saveza, i to na sljedeći način:

Vrsta natjecanja Opis Broj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

Natjecanja školskih sportskih društava
Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto 3 boda
Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto 2 boda
Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto 1 bod


16) Ako sam kategorizirani sportaš, koliko dobivam bodova prilikom upisa u srednje škole?
Kandidatima koji su na temelju postignutih sportskih rezultata ostvarili status kategoriziranoga sportaša od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi, i to:

 • vrhunskome sportašu I., II. ili III. kategorije pripadaju tri boda;
 • vrsnome sportašu IV. kategorije i darovitome sportašu V. kategorije pripadaju dva boda;
 • darovitome sportašu VI. kategorije pripada jedan bod.

Dakle, pravo na dodatne bodove kandidat ostvaruje rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, koje mora biti važeće na dan objave konačnih ljestvica poretka.

17) Koji kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo na izravan upis i na temelju kojih dokumenata mogu ostvariti to pravo?
Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati čije su teškoće u razvoju utvrđene u postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi tijekom pohađanja najmanje jednoga od posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja. Dakle, kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.
Za ostvarenje prava izravnoga upisa kandidat obvezno prilaže:

 • rješenje ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi;
 • stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalist školske medicine), koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja o utvrđenim zdravstvenim smetnjama koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja, a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije;
 • stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga).

18) Tko su kandidati sa zdravstvenim teškoćama i na temelju kojih dokumenata ostvaruju pravo na dodatne bodove?
Dakle, kandidati sa zdravstvenim teškoćama su kandidati koji su prethodno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teška zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja te značajno smanjuju mogućnost izbora srednjoškolskoga obrazovnog programa. Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
Kandidat će ostvariti pravo na dodatne bodove ako bude posjedovao sljedeće dokumente:

 • stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalista školske medicine), koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja, a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije o utvrđenim zdravstvenim smetnjama koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja;
 • stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga).

19) Ako ostvarujem dva ili više prava prema točkama XV. i XVI. je li mi se bodovi kumulativno dodaju?
Ne. Kandidatima će se priznati ostvarivanje samo jednoga (najpovoljnijega) od prava prema odredbama navedenim u točkama XV. i XVI., bez obzira na to mogu li ostvariti dva ili više prava.

20) Koje su kategorije kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uvjetovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima?
Riječ je o kandidatima koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uvjetovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, odnosno:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12);
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi;
 • ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;
 • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu čl. 27.Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrjednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za ostvarivanje navedenoga prava kandidat je dužan priložiti, ako posjeduje, odgovarajuće rješenje, potvrdu ili drugi dokument:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • potvrdu o smrti roditelja (preslika smrtovnice);
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik socijalne skrbi.


21) Na koji način mogu utvrditi ukupan broj bodova prije donošenja odluke o prijavi za upis u određeni obrazovni program?
Kandidat treba provjeriti sljedeće:

 • prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja (kada završi nastavna godina);
 • popis nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u određeni obrazovni program;
 • ostvarujem li pravo na dodatne bodove prema odredbama Odluke
 • je li škola navela kao uvjet za upis i polaganje ispita sposobnosti i darovitosti
 • broj upisnih mjesta za pojedine programe/zanimanja obrazovanja
 • popis potrebnih dokumenata za upis (ako su nužni)
 • i druge uvjete upisa


22) Kada će biti objavljeni datumi upisa u srednje škole za šk. god. 2019./2020.?
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donijet će Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2019./2020. u kojoj će biti određeni rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis. Navedena Odluka bit će pravovremeno objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?