Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom


PRAVILNICI I ZAKONI KOJI SU VAŽNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U NAŠOJ ŠKOLI


Naziv

Datum važenja

Mjesto čuvanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 

 

 (NN. br. 70/17.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o ustanovama

(NN. br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o radu

(NN. br. 93/14., 127/17.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

(NN. br. 44/14., 2/15. i 75/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o zaštiti na radu

 

(NN. br. 71/14., 118/14. i 154/14., 94/18. i 96/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o zaštiti od požara

 

(NN. br. 92/10.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

 

(NN. br. 45/17. i 114/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o tržištu rada

 

(NN. br.  118/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

 

(NN. br. 28/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN. 121/17.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o javnoj nabavi

 

(NN. br. 120/16.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Obiteljski zakon

 

(NN. br. 103/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obveznim odnosima

(NN., 35/05., 41/08., 78/15. i 29/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Kazneni zakon

 

(NN. br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

(NN. br. 128/17.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

 

(NN. br. 51/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

(NN. br. 25/13. i 85/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka I o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

 

 

 

 

(NN. br. 42/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o uredskom poslovanju

 

(NN. br. 7/09.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o računovodstvu

 

(NN. br. 78/15., 134/15. i 120/16. i 116/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o proračunu

(NN. br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o računovodstvu proračuna

(NN. br. 96/94., 108/96., 119/01. i 74/02.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

(NN. br. 111/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o porezu na dohodak

(NN. br. 115/16. i 106/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o porezu na dohodak

 

(NN. br. 10/17., 128/17., 106/18. i 1/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o općem upravnom postupku

 

(NN. br. 47/09.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o upravnim pristojbama

(NN. br. 115/16.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

(NN. br. 8/17., 37/17. i 129/17. i 18/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obrtu

 

(NN. br. 143/13.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o strukovnom obrazovanju

 

(NN. br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

 

(NN. br. 61/11. i 16/12.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

 

(NN. br. 73/97.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

(NN. br. 27/10., 55/11. i 101/13.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

 

(NN. br. 22/13., 41/16 i 64/18.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

 

(NN. br. 63/08. i 90/10.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

(NN. br. 94/10.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

(NN. br. 1/96. i 80/99.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

 

(NN. br. 88/03)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

 

(NN. br. 89/95., 148/99. i 20/05.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

 

(NN. br. 2/11.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

 

(NN. br. 132/13.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

(NN. br. 112/10.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama

 

(NN. br. 140/09.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

(NN. br.94/15. i 3/17.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

 

(NN. br. 118/09.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o polaganju državne mature

 

(NN. br. 1/13.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

(NN. br. 8/16.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

(NN. br. 67/14. i 81/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

(NN. br.  24/15.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

(NN. br. 47/17.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o knjižnicama

(NN. 17/19.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Standard za školske knjižnice

(NN. br. 34/00.)

https://narodne-novine.nn.hr/

Zakon o obrazovanju odraslih

 

(NN. br. 17/07.)

 

https://narodne-novine.nn.hr/